Учнівське самоврядування

Сучасному суспільству потрібні енергійні, ініціативні працівники, які мають лідерські якості, здатні організувати соціально корисну діяльність, досягти життєвого успіху.

Сьогодні основна роль у розвитку економіки, науки, техніки, бізнесу, соціальної сфери належить тим, хто здатен управляти виробництвом, успішно займатися підприємницькою діяльністю, створювати нові знання.

На перше місце виходить уміння використовувати особистий досвід, знання під час вирішення складних життєвих і професійних завдань, уміння переконати і повести за собою людей, об’єднати і спрямувати їхній досвід на досягнення поставленої мети. Тож виникає необхідність у підготовці таких людей ще зі школи.

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі та в управлінні навчально-виховному процесі закладу.

МЕТОЮ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ Є:

– стимулювання вільного розкриття особистості;
– розвиток здібностей і талантів;
– виховання громадянина України.

ПРОВІДНА ІДЕЯ:

– всебічне виховання учнів через участь в органах учнівського самоврядування.

ЗАВДАННЯ:

– виховання в учнів віри в себе, у свої сили;
– виховання самостійності, лідерських та організаційних навичок і вмінь;
– розвиток ділової ініціативи;
– формування громадянської активності;
– формування відповідальності, самостійної поведінки;
– формування потреби інтелектуального, духовного, культурного розвитку, здатності до самостійного творчого мислення;
– виховання поваги до суверенітету особистості учня;
– прищеплення учням любові до праці;
– виховання поваги до старших, турботи про молодших.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учень стає членом учнівського самоврядування з моменту вступу до навчального закладу.
2. Учнівське самоврядування існує на принципах демократичного співуправління, творчого підходу до рішення питань навчально-виховного процесу, гласності.
3. Інтереси учнів, її всебічний розвиток, утвердження загальнолюдських цінностей визначають основний зміст, спрямованість діяльності учнівського самоврядування.
4. Рішення, які приймають органи учнівського самоврядування, є обов’язковим і виконуються учнівським та педагогічним колективом закладу.


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ – АКТИВУ ГРУПИ

1. Вибори до органів учнівського самоврядування є вільними і відбуваються шляхом прямого таємного голосування на демократичній основ.
2. Всі учні, мають активне і пасивне виборче право (обирати та бути обраними). Забороняється обмеження виборчого права учнів залежно від результатів навчання.
3. Вибори проходять у кожній групі окремо. Учнів спільно із керівниками групи шляхом обговорення та голосування вибирають відповідальних за напрямками

  • староста (лідер групи)
  • заступник старости
  • відповідальний за спортивну діяльність
  • відповідальний за культурно-масову роботу
  • відповідальний за інформаційну політику
  • відповідальний за волонтерську діяльність

Кожен відповідальний за свій напрям діяльності для успішної організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів, залучає до своєї команди одногрупників, які будуть реалізовувати різноманітні тематичні завдання відповідно до плану роботи закладу.

4. Відбір кандидатур для голосування проводиться відкрито у процесі загального обговорення. Кандидатів бажано висувати, орієнтуючись такими якостями, які повинні бути притаманними їм у певній мірі:
– впевненість у собі;
– уміння самоорганізуватися, організувати будь-яку справу, повести за собою;
– наполегливість у досягненні поставленої мети; почуття власної гідності;
– почуття справедливості;
– об’єктивність під час вирішення суперечливих питань;
– комунікабельність;
– готовність прийти на допомогу, захистити права людини;
– порядність у стосунках з оточуючими, повага до людей;
– уміння володіти собою.

5.  Чергові вибори активу групи та відповідальних за напрями роботи проводяться на третьому тижні вересня щорічно.

6. В Раду лідерів навчального закладу делегується староста групи.

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ ЛІДЕРІВ ЗАКЛАДУ

УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТЕМП:

1.  Формування загальних зборів шляхом рівного делегування обраних зборами в групі представників;
2. Вироблення загальними зборами та оприлюднення порядку і норм проведення виборів органів самоврядування;
3. Формування виборчої комісії закладу шляхом рівного делегування обраних зборами в групах представників та її діяльність із підготовки виборів органів самоврядування;
4. Проведення виборів до Ради лідерів ;
5. Проведення виборів Голови Ради лідерів – президента учнівської республіки ТЕМП;
6. Формування інших органів учнівського самоврядування;
7. Розгортання повномасштабної діяльності самоврядування.


НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

захисту прав дитини
• інтелектуальних питань
• екологічних питань
• спортивно-оздоровчий
• дозвілля, художня самодіяльність
• волонтерського руху